Polskie Forum MECCG

...czyli tam i z powrotem, by Bilbo Baggins :)
Teraz jest Pn lip 22, 2019 18:25

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pt lis 21, 2014 19:14 
Offline
Warrior/Ranger/Sage
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr mar 31, 2004 0:01
Posty: 1811
Lokalizacja: Katowice
The White Hand Rules


Note: In the terms of Middle-earth: TheWizards, a Wizard that has failed a corruption check by 1 or 2 has become a Fallen-wizard (the Wizards in ME:WH are all Fallen-wizards).

Zauważ: W terminologii ME:TW czarodziej, który nie zdał TESTU ZEPSUCIA o 1 lub 2 staje się upadłym czarodziejem (czarodzieje w ME:WH są upadłymi czarodziejami.

USING ME:WH

When you play a Fallen-wizard, assume that your Fallen-wizard is a METW “Wizard”. All of the normal METW rules apply except for the specific exceptions outlined in these rules. The ME:LE rules that concernWizards also apply to Fallen-wizards.
You should read the following section to get a general idea of how to play a Fallen-wizard. Then read the rest of the rules for specific details.
KORZYSTANIE Z ME:WH

Gdy grasz upadłym czarodziejem, przyjmij, że to czarodziej z ME:TW. Obowiązują wszystkie normalne zasady, za wyjątkiem wymienionych w tym dokumencie. Zasady z ME:LE, które dotyczą Czardodziei dotyczą także Upadłych.
Przeczytaj tą część, by zorientować się jak grać Upadłym Czarodziejem, następnie zapoznaj się zresztą zasad.by poznać szczegóły.


Wizards

When the rules and cards refer to a Wizard, they apply to your Fallen-wizard.
Czarodzieje

Gdy zasady i karty odnoszą się do Czarodzieja, odnoszą się także do Upadłego CzarodziejaWizardhavens

When rules and non-site cards refer to Havens and Darkhavens, they apply instead to your Wizardhavens.

The special effects of METW Havens (i.e healing, bringing characters into play, etc.) now apply to your companies at your Wizardhavens. These same effects do not apply to your companies at ME:LE Darkhavens and ME:TW Havens.
Przystanie Czarodziejów

Gdy zasady i karty (inne niż karty MIEJSC) odnoszą się do PRZYSTANI i MROCZNYCH PRZYSTANI, stosują się do zamiast tego do twoich PRZYSTANI CZARODZIEJÓW.
Specjalne efekty PRZYSTANI z ME:TW (leczenie, wprowadzanie postaci itd.) działają na twoje drużyny w PRZYSTANI CZARODZIEJA. Efekty te nie działają na twoje drużyny w PRZYSTANIACH z ME:TW i MROCZNYCH PRZYSTANIACH z ME:LE

Stage Points

Certain cards give your Fallen-wizard “stage points.” Stage points reflect how far your Fallen-wizard has deviated from his original mission. You must keep track of your accumulated stage points. The number ofstage points that a card gives is indicated by one of the following symbols:Punkty STADIUM

Niektóre karty dają twemu Upadłemu Czarodziejowi punkty STADIUM Punkty te pokazują jak daleko twój Upadły Czarodziej zboczył z pierwotnej ścieżki.
Powinieneś znać ilość swoich punktów.
Ilość punktów jakie daje karta pokazują następujące symbole: :sp: :sp: :sp:

Stage Resources

ME:WH introduces a new type of resource card called a stage resource card. Such a card is actually a “Fallen-wizard-only resource card” — only Fallen-wizard players may include them in their decks. Stage resources have a green colored (i.e. tarnished copper) background. Most stage resource cards give stage points.Zasoby STADUM

ME:WH wprowadza nowy typ kart zasobów ZASOBY STADIUM. Karta taka jest zasobem zarezerwowanym dla Upadłego Czarodzieja – tylko grający Upadłym Czarodziejem może włożyć ją do talii.
ZASÓB STADIUM podkład o barwie patynowanej miedzi. Większość kart ZASOBÓW STADIUM daje PUNKTY STADIUM.

Characters

You may use both hero and minion characters. However, you may only use a character if his mind attribute is 5 or less. All of your non-Orc/Troll characters are considered to be hero characters. You may only use up to two of each non-unique character.
Postacie

Możesz używać zarówno kart BOHATERÓW jak i SŁUG, jednak możesz użyć tylko tych postaci, których parametr WOLA wynosi 5 lub mniej. Za BOHATERÓW uważa się wszystkie postacie oprócz Orków i Troli. Możesz używać nie więcej niż 2 nieunikalnych postaci.

Orcs&Trolls

Because most Fallen-wizard characters will not be Orcs and Trolls, specific rules concerning Orc and Troll characters are collected in one section at the end of these rules.
Orki i Trole

Jako, że Orki i Trole będą pewnie w mniejszości, poświecone im zasady specjalne zostały zebrane w osobnej części na końcu instrukcji.


Hero/Minion Resources

You may use both hero and minion resources. However, you may only include up to a total of two of each non-unique hero or minion resource in your play deck and sideboard.
Zasoby BOHATERÓW/SŁUG

Możesz używać ZASOBÓW obu stron, ale nie więcej niż dwóch takich samych nieunikalnych w talli i REZERWACH.


Sites

There are four Fallen-wizard site cards: Isengard, The White Towers, Rhosgobel, and Deep Mines. These site cards have a light gray background. Unless stated otherwise on a card, a Fallen-wizard player may use these sites instead of the hero/minion versions. Most fallen-wizard companies use hero site cards whenmoving to non-Fallen-wizard sites (see Movement section for exceptions).Miejsca

Są cztery karty MIEJSC Upadłego Czarodzieja: Isengard, The White Towers,Rhosgobel i Deep Mines. Karty te mają jasno-szary podkład. Jeśli nie zapisano inaczej grający Upadłym czarodziejem może ich używać zamiast wersji BOHATERÓW/SŁUG. Większość drużyn Upadłego Czarodzieja używa kart miejsc BOHATERÓW poruszając się do miejsc innych niż miejsca Upadłego Czarodzieja. (Wyjątki opisano w sekcji RUCH)


Marshalling Points

Marshalling points for stage resource cards are handled normally (i.e. as printed on the card). However, all other marshalling point cards are only worth 1 marshalling point each to a Fallen-wizard (regardless of their printed value). These MPs can not be modified by a hero or minion resource event (e.g. Rumor of the One, Tribute Garnered, Sentinels of N´umenor, etc.). However, Fallen-wizard abilities and stage resource cards can modify the number of marshalling points certain cards give.Punkty zwycięstwa

Punkty zwycięstwa za ZASOBY STADIUM oblicza się normalnie (tyle ile jest na karcie) natomiast każda inna karta zasobów z punktami zwycięstwa daje tylko 1 punkt (niezależnie od wydrukowanej wartości). Punktów tych nie można modyfikować kartami zdarzeń zasobów BOHATERÓW/SŁUG (Rumour of the one,Tribute Garnered,Sentinels of Numenor itp.) Są jednak KARTY STADIUM i zdolności Upadłych Czarodziejów, które mogą zmieniać ilość punktów jakie niektóre karty dają.THE VICTORY CONDITIONS

As a Fallen-wizard you may win in the same way a METW Wizard wins: your opponent is eliminated or you recover The One Ring or you have the most marshalling points at the Free Council. The following exceptions apply:

- In order to win by recovering The One Ring at least A New Ringlord card must be played and the conditions outlined on that card must be met.

- The Free Council is handled normally, and victory is determined in the standard way by comparing marshalling points. However, to you (a Fallen-wizard) it is called your Day of Reckoning and your marshalling points reflect how far you have progressed towards completing your own personal goals.

- You do not receive marshalling points for cards stored at non-Wizardhavens sites.WARUNKI ZWYCIĘSTWA

Upadły czarodziej wygrywa w ten sam sposób co Czarodziej w METW: pokonując przeciwnika lub odnajdując Pierścień Jedyny lub posiadając najwięcej punktów zwycięstwa podczas WOLNEJ RADY.

Jest jednak kilka wyjątków:

- by wygrać przez odnalezienie Jedynego musi zostać zagrana co najmniej jedna karta A New Ringlord, muszą też zostać spełnione określone w niej warunki

- WOLNA RADA przebiega normalnie, zwycięstwo ustala się przez porównanie ilości zebranych punktów, choć dla Upadłego nazywa się to Dniem Rozrachunku a punkty zwycięstwa pokazują jak daleko zaszedłeś w realizacji osobistych celów

- nie otrzymujesz punktów zwycięstwa za zasoby zmagazynowane poza Przystanią Czarodzieja.GETTING READY TO PLAY

A Fallen-wizard player prepares for play just as a Wizard does, with the following exceptions:
PRZYGOTOWANIE DO GRY

Upadły Czarodziej przygotowuje się tak jak zwykły, z kilkoma wyjątkami.Declaring that your wizard is fallen

If you are playing a Fallen-wizard, you must tell your opponent which Fallen-wizard you are playing before choosing starting companies. If your opponent has normal hero Wizard character cards in his play deckand/or sideboard that correspond to the Fallen-wizard you have declared, he may replace those Wizard cards with an equal number of otherWizard character cards that he has available. Your opponent may also add 10 cards to his sideboard (these cards should be preselected for a Fallen-wizard opponent).Note: This rule means that when you declare that you are playing a specific Fallen-wizard, your opponent may not play the corresponding hero Wizard (i.e. that Wizard has already fallen). You and your opponent may still both declare and attempt to play the same Fallen-wizard, but the game will probably by won by the first player to get his Fallen-wizard into play.Deklarujesz grę upadłym czarodziejem

Jeśli grasz Upadłym Czarodziejem musisz powiedzieć przeciwnikowi którym, zanim zostaną wybrane drużyny startowe. Jeśli przeciwnik ma w talii/ZAPASIE jego nieupadły odpowiednik, może wszystkie jego kopie wymienić na tyle samo kopii dowolnego innego czarodzieja. Przeciwnik może też uzupełnić ZAPAS o 10 kart (powinny być przygotowane na wypadek gry przeciw Upadłemu Czarodziejowi)Zauważ:To oznacza, że po twojej deklaracji przeciwnik nie może wprowadzić do gry tego czarodzieja (ten jest już Upadły). Obaj możecie zadeklarować i spróbować wprowadzić do gry tego samego Upadłego Czarodzieja, ale najprawdopodobniej wygra ten, który wprowadzi go do gry jako pierwszy.Your location deck

Your location deck may include multiple copies of the Fallen-wizard site cards: Isengard, The White Towers, Rhosgobel, and Deep Mines. However, your location deck may only include one of every hero and minion site.


Twoja talia miejsc

Twoja talia miejsc może zawierać wiele kopii miejsc Upadłego Czarodzieja (Isengard, The White Towers,Rhosgobel, Deep Mines), ale tylko po jednej kopii dowolnego miejsca BOHATERÓW lub SŁUG.Your play deck

The resource half of your play deck (and your sideboard) may include hero, minion and stage resources.
But, you are limited to:
- One of each unique card (including cards with the same name)

- Three of each non-unique stage resource card

- Two of each non-unique character card

- Two of each non-unique hero resource card

- Two of each non-unique minion resource card

- You may not include stage resource cards that are “specific” to another Fallen-wizard (e.g. if you declare that you are Alatar, you may not include “Gandalf specific” cards).

- You may not include any of the following cards: The Balrog, Cracks of Doom, Favor of the Valar,Gollum’s Fate, Hour of Need, Kill All But Not the Halflings, The Lidless Eye, The Sun Unveiled,Glamour of Surpassing Excellence, Messenger of Mordor, News Must Get Through, News of the Shire, Old Road, The Windlord Found Me, Wizard Uncloaked, Use Your LegsTwoja talia

Część zasobowa twojej talii (i REZERW) może zawierać zasoby BOHATERÓW,SŁUG,STADIUM z następującymi ograniczeniami:

- po jednej karcie unikalnej (także posiadająca tą sama nazwę np. pierścienie czy palantiry)

- po trzy nieunikalne karty STADIUM

- po dwie nieunikalne karty postaci

- po dwa nieunikalne zasoby BOHATERÓW

- po dwa nieunikalne zasoby SŁUG

- nie możesz mieć zasobów STADIUM „specyficznych” dla innego czarodzieja (np. grając upadłym Alatarem, nie możesz mieć kart „Gandalf specific”)

- nie mozesz mieć następujacych kart: The Balrog, Cracks of Doom,Favour of the Valar, Gollum's Fate, Hour of Need, Kill all but not the Halflings, The Lidless Eye, The sun Unveiled, Glamour of Surpassing Excellence,Messenger of Mordor,News Must Get Through,News of the Shire, Old Road,The Windlord Found Me, Wizard Uncloaked, Use Your Legs


Starting stage cards

You must attempt to start with one, two, or three (your choice) stage resource permanent-event cards in play. these cards must have a combined total of three (3) stage points. At least one of these cards must be non-unique. You may not start such a card if the conditions required to play the card do not exist. These cards should be revealed as if they were starting characters with duplicate unique cards being discarded.Startowe karty STADIUM

Musisz próbowac wystawić jedną, dwie lub trzy(twoja decyzja) karty TRWAJĄCYCH ZDARZEŃ ZASOBÓW STADIUM, których łączna wartość PUNKTÓW STADIUM wynosi 3. Co najmniej jedna z tych kart musi być nieunikalna. Nie możesz wystawić karty, jeśli nie spełniono warunków jej wystawienia. Karty powinny być odsłaniane jak postacie – gdy duplikują się unikalne – należy je odrzucić.Starting Characters

Your starting characters (up to 5) may include hero characters and minion characters, but you may not start a character with a mind greater than 5. However, you may not start Orc and Troll characters unless you start with an appropriate stage resource card (e.g. Bad Company).
Postacie startowe

Możesz wystawić do 5 postaci, zarówno BOHATERÓW jak i SŁUGI ale z parametrem WOLA nie większym niż 5. Żeby wystawić Orki lub Trole musisz posiadać wystawić najpierw kartę zasobów STADIUM, która na to pozwala (np.BadCompany)Starting site

Your starting company may begin play at The White Towers or at any Ruins & Lairs site in Rhudaur or Arthedain. If you start at a Ruins & Lairs site, one of your starting stage resource cards may be a Hidden Haven played on your starting site.
Miejsce startowe

Twoja drużyna startowa może rozpocząć grę w The White Towers lub na dowolnych RUINACH&LEGOWISKACH w Rhudaur lub Arthedainie. W tym drugim przypadku kartą zasobów STADIUM może być Hidden Haven zagrane na to MIEJSCE.THE PLAYER TURN

The player turn proceeds normally with the following exceptions:

- You may discard one of your stage resource cards already in play during your organization phase.
You may not discard such a card if it would reduce your stage points below 3.

-You may only play stage resource permanent-events during your organization phase (unless a specific card states otherwise).

- Fallen-wizard companies may attack Ringwraith companies (see ME:LE rules, p. 80) and vice versa. However, non-overt Fallen-wizard companies and Wizard companies may not attack each other.(Over Fallen-wizard companies may attack any company controlled by another player, see the section on Special Rules for Orcs and Trolls).
TURA GRACZA

Tura gracza przebiega normalnie, z kilkoma wyjątkami:

- Możesz odrzucić jedną ze swoich kart STADIUM znajdujących się w grze w trakcie swojej fazy organizacji. Nie możesz tego zrobić jeśli liczba twoich punktów STADIUM miałaby spaść poniżej 3.

- możesz zagrywać TRWAJĄCE ZDARZENIA ZASOBÓW STADIUM tylko w fazie organizacji, chyba, że tekst karty stanowi inaczej

- Drużyny Upadłego Czarodzieja mogą atakować drużyny Upiorów Pierścienia i odwrotnie, jednak drużyny Czarodzieja i Upadłego Czarodzieja (za wyjątkiem JAWNYCH) nie mogą się wzajemnie atakować. (JAWNE drużyny Upadłego Czarodzieja mogą atakować dowolną drużynę przeciwnika; szczegóły w części poświęconej Orkom i Trolom)


CHARACTERS AND COMPANIES

All of your non-Orc and non-Troll characters are considered to be hero characters. Thus, a company consisting of only such characters is treated as a hero company. Such a company is covert for the purposes of playing minion resources.

- Your Fallen-wizard may only start at his home site.

- You may not start or bring into play any character with a mind greater than 5.

Note: See the section on Orcs and Trolls for more details.
POSTACIE I DRUŻYNY

Wszystkie postacie poza Orkami i Trolami uważa się za BOHATERÓW,a ich drużyny za drużyny BOHATERÓW. Taka drużyna traktowana jest jako UKRYTA na potrzeby zagrywania zasobów SŁUG.

- Upadły Czarodziej zaczyna grę w swoim MIEJSCU STARTOWYM

- nie możesz rozpocząć ani wprowadzić do gry postaci z z atrybutem WOLA większym niż 5


Zauważ: W części poświęconej Orkom i Trolom znajdują się dodatkowe informacje.

MOVEMENT

Fallen-wizard companies must use region movement. When one of your Fallen-wizard companies moves to a site, you and your opponent draw cards based on the site being moved to. This applies even if moving to one of yourWizardhavens. The METW Havens (i.e. Grey Havens, Rivendell, L´orien, Edhellond) and ME:LE Darkhavens (i.e. Minas Morgul, Dol Guldur, Carn Dˆum and Geann a-Lisch) are not considered to be havens for a Fallen-wizard player. The following exceptions for using sites can be modified by the play of certain hazards and stage resources.

- A fallen-wizard’s non-overt companies must use hero sites for sites that are not Ruins & Lairs.


- A Fallen-wizard’s companies may freely use either minion or hero Ruins & Lairs sites on a site per site basis (subject to the restriction below).

- If you hero (or minion) version of a site is in play or in your discard pile, you may not use your minion (or hero) version of the same site.

- The play of certain cards can change the type of sites that your companies may use (e.g. Plotting Ruin, Heart Grown Cold, etc.). When this happens, immediately exchange any affected site cards already in play with the corresponding site cards of the proper type.
RUCH

Drużyny Upadłego Czarodzieja muszą poruszać się REGIONAMI.Gdy jedna z twoich drużyn porusza się, ty i twój przeciwnik dociągacie liczbe kart określona na miejscu docelowym, nawet jeśli to PRZYSTAŃ UPADŁEGO CZARODZIEJA. Przystanie z ME:TW i ME:LE nie są PRZYSTANIAMI dla grającego Upadłym Czarodziejem.

Poniższe przepisy mogą zostań zmienione przez zagranie niektórych kart ZAGROŻEŃ i ZASOBÓW STADIUM.

- NIEJAWNE drużyny Upadłego czarodzieja muszą używać MIEJSC BOHATERÓW dla miejsc innych niż RUINY&LEGOWISKA

- Drużyny Upadłego czarodzieja mogą używać dowolnej wersji RUIN&LEGOWISK(z wyjątkami podanymi poniżej)

- Gdy miejsce w wersji BOHATERÓW/SŁUG znajduje się na stole lub wśród kart odrzuconych nie możesz używać MIEJSC przeciwnej strony

Zagranie niektórych kart może zmienić rodzaj MIEJSC, których może używać drużyna (Plotting Ruin, Heart Grown Cold itp.) Gdy tak się stanie natychmiast wymień karty, których zmiana dotyczy na odpowiednią wersję.


CORRUPTION CHECKS

Corruption checks are handled normally with these exceptions:

- Corruption checks for a Fallen-wizard are handled as if he were a minion character. That is, if the
roll for a corruption check is equal to a Fallen-wizard’s corruption point total or one less, he is tapped
instead of being discarded. He is not considered to fail the corruption check in this case.

- Corruption checks for a Fallen-wizard’s non-Orc and non-Troll character are handled as if the player
were a Wizard.

- Corruption points given on all non-item stage resource cards apply to your Fallen-wizard.
TESTY DEPRAWACJI

Testy deprawacji przeprowadza się normalnie z kilkoma wyjątkami:

- Upadły Czarodziej wykonuje test jak SŁUGI, czyli jeśli wynik testu jest równy lub o jeden mniejszy – Czarodziej zostaje przekręcony a nie odrzucony. Nie traktuje się tego jako niezdanego testu.

- Postacie inne niż Orki i Trole robią testy jakby gracz był Czarodziejem

- PUNKTY DEPRAWACJI na kartach ZASOBÓW STADIUM innych niż przedmioty dolicza się Upadłemu Czarodziejowi


PLAYING AND USING RESOURCES

Playing resources is handled normally with these exceptions:ZAGRYWANIE I UŻYWANIE ZASOBÓW

Zagrywanie zasobów odbywa się normalnie z kilkoma wyjatkami:Testing gold rings

Whenever a Fallen-wizard player tests a hero gold ring item, the roll is modified by -1.
Testowanie złotych pierścieni

Gdy grający Upadłym Czarodziejem testuje złoty pierścień w wersji BOHATERÓW rzut jest modyfikowany o -1.Targeting site and resource card (errata)

A hero resource event may not target/affect a minion site card or a minion resource card. A minion resource event may not target/affect a hero site card or a hero resource card. Spells and magic are an exception to this rule.
Miejsce i zasoby jako cele (errata)

Zasoby ZDARZENIA BOHATERÓW nie mogą celować/oddziaływać na MIEJSCA i ZASOBY SŁUG. Zasoby ZDARZENIA SŁUG nie mogą celować/oddziaływać na MIEJSCA i ZASOBY BOHATERÓW. Karty czarów i magii są tu wyjątkiemPLAYING RESOURCES AT A SITE

In order to play a non-Fallen-wizard resource that would normally tap a site, either the site and the resource to be played must both be hero cards or they must both be minion cards. For these purposes, a Fallenwizard site card (or any Wizardhaven) is both a hero and minion site. This applies to all factions, allies, and items; as well as other cards played during the site phase that tap the site.

Note: When the test of a gold ring indicates that a specific type of ring may be played, you may play either a hero or a minion ring of the appropriate type.ZAGRYWANIE ZASOBÓW W MIEJSCACH

By zagrać zasoby inne niż STADIUM, które normalnie OBRACAJĄ MIEJSCE, każde z nich i MIEJSCE i ZASÓB muszą być tego samego rodzaju (BOHATERÓW lub SŁUG). W takiej sytuacji MIEJSCA Upadłych Czarodziejów (i każda Przystań Czarodzieja) są traktowane zarówno jako MIEJSCA BOHATERÓW jak i SŁUG. Zasada ta dotyczy wszystkich FRAKCJI,SOJUSZNIKÓW, PRZEDMIOTÓW jak i innych kart, które OBRACAJĄ MIEJSCE.Zauważ: Gdy test złotego pierścienia pozwala na zagranie określonego pierścienia, ten może być zarówno w wersji BOHATERÓW jak i SŁUG.Using items

All non-Orc/Troll characters may freely use both hero and minion items.Używanie przedmiotów

Postacie inne niż Orki i Trole mogą swobodnie używać przedmiotów BOHATERÓW i SŁUG


When your Fallen-wizard leaves play

If your Fallen-wizard leaves play, discard all of your stage resource permanent-events in play that are specific for your wizard (e.g. if you are Alatar and play Sacrifice of Form, you must discard all of your stage resource permanent-events that say “Alatar specific.”) As is normally the case, all hazard permanent-events on such a wizard are discarded.
Gdy twój Upadły Czarodziej opuszcza grę

Jeśli twój Upadły czarodziej opuszcza grę odrzuć wszystkie TRWAJĄCE ZDARZENIA ZASBÓW STADIUM specyficzne dla twojego czarodzieja (np.gdy Alatar zagra Sacrifice of Form, wszystkie karty „Alatar specific” zostają odrzucone. Jak zwykle w takich przypadkach TRWAJĄCE ZDARZENIA ZAGROŻEŃ także zostają odrzucone.Using sites for Agents

When moving an Agent hazard, a Fallen-wizard player must use hero site cards. If the minion version of a site card is in play or in your discard pile, your agents may not use or reveal the hero version of that site.
Używanie miejsc przez Agentów

Poruszając Agenta (jako ZAGROŻENIE) grający Upadłym Czarodziejem musi używać kart MIEJSC BOHATERÓW. Jeśli twoja wersja SŁUG danego miejsca jest na stole , lub ją odrzuciłeś, twój agent nie może użyć ani odkryć wersji BOHATERÓW.


SPECIAL ORC & TROLL RULES

A company with any Orc or Troll characters is an overt company. In addition, a company with any of the following allies is an overt company: Great Bats, Great Lord of Goblin-gate, Last Child of Ungoliant, Regiment of Black Crows, Two-headed Troll. Any other company is a hero company.

- Orcs that are “Half-orcs” are special — if a Half-orc is in a company with only Half-orcs and Men, the company is not overt (i.e. the Half-orcs appear to be ugly men to the casual observer). Half-orcs cannot take trophies. However, for all other purposes a Half-orc is considered an Orc.

- You may not play Orc and Troll characters until you have played the appropriate card (e.g. Bad Company).

- Unless at aWizardhaven, and Orc or Troll cannot be in the same company as an Elf, Dwarf, D´unadan, or Hobbit.

- A Fallen-wizard overt company may attack any company controlled by another player and vise versa.

- A Fallen-wizard’s overt companies must use hero sites for Shadow-holds, Dark-holds, and minion Darkhavens. They must use minion sites for Border-holds, Free-holds, and hero Havens.

- Overt companies are not minion companies for the purposes of the detainment attack guidelines in the ME:LE rules (p. 31). Overt companies are minion companies for hazards that can only attack/effect minion companies (i.e. Sons of Kings).

- Corruption checks for an Orc or Troll character are handled as if he were a minion character. That is, if the roll for a corruption check for an Orc or Troll character is equal to his corruption point total or one less, he is tapped instead of being discarded. He is not considered to fail the corruption check in this case.

- You may not play a hero resource permanent-event on a company with an Orc or Troll in it.

- A hero resource may not target an Orc or Troll character (e.g. Orc and Troll characters may not use Block, Escape, etc.).

- A hero resource that requires a character with a specific skill may not use an Orc or Troll character to fulfill that requirement (e.g. Concealment, Many Turns and Doublings, etc.).

- An Orc or Troll character may not tap to initiate an effect from a hero resource (e.g. Praise to Elbereth, Great Ship, etc.).

- An Orc or Troll character may be the bearer of a hero item, but all bonuses and special abilities are ignored (all restrictions to movement and playability still apply).SPECJALNE ZASADY DLA ORKÓW I TROLI

Drużyna z Orkami i Trolami jest drużyna JAWNĄ. Dodatkowo drużyny z następującymi SOJUSZNIKAMI uznaje się za JAWNE: Great Bats, Great Lord of Goblin-gate, Last Child of Ungoliant, Regiment of Black Crows, Two-headed Troll. Pozostałe drużyny to drużyny BOHATERÓW.

- Orki , które są „Pół-orkami” są wyjątkowe – jeśli w druzynie Pół-orka są tylko Pół-orki i ludzie, taka drużyna nie jest JAWNA (dla postronnego obserwatora to brzydcy ludzie). Pół-orki nie mogą brać trofeów. Pod każdym innym względem Pół-ork jest Orkiem..

- Nie możesz zagrać Orka ani Trola jeśli nie zagrasz karty , która na to pozwala (np.Bad Company)

- Poza Przystanią Czarodzieja Orki i Trole nie mogą znajdować się w drużynie z Elfem, Krasnoludem, Dunadanem czy Hobbitem

- JAWNA drużyna Upadłego Czarodzieja może atakować dowolna drużynę innego gracza i vice versa.

- JAWNE drużyny Upadłego Czarodzieja muszą używać MIEJSC BOHATERÓW dla TWIERDZ CIENIA I TWIERDZ MROKU i MIEJSC SŁUG dla TWIERDZ GRANICZNYCH, WOLNYCH TWIERDZ i PRZYSTANI BOHATERÓW

- JAWNE drużyny nie są drużynami SŁUG dla ataków POWSTRZYMUJĄCYCH wymienionych na stronie 31 instrukcji MELE. JAWNE kompanie są drużynami SŁUG dla ZAGROŻEŃ, które mogą atakować/wpływać na drużyny SŁUG(np Sons of Kings)

- TESTY ZEPSUCIA Orków i Troli wykonuje się jak test SŁUGI, czyli jeśli wynik testu jest równy lub o jeden mniejszy – postać zostaje przekręcona a nie odrzucona. Nie traktuje się tego jako niezdanego testu.

- Nie możesz zagrać TRWAJACEGO ZDARZENIA z ZASOBÓW BOHATERÓW na drużynę w której jest Ork lub Trol

- ZDARZENIE BOHATERÓW nie może celować w Orka lub Trola (np. nie mogą używać Block, Escape itp.)

- Nie możesz użyć Orka ani Trola dla ZASOBU BOHATERÓW , który wymaga postaci z konkretną umiejętnością (np. Concealment, Many Turns and Doublings, itp.)

- Nie możesz PRZEKRĘCIĆ Orka ani Trola, zeby zainicjować efekt z ZASOBÓW BOHATERÓW (np.Praise to Elbereth, Great Ship, itp.).

- Orki i Trole mogą nosić przedmioty BOHATERÓW ale bonusy i specjalne właściwości tych przedmiotów ignoruje się (ograniczenia ruchu i warunki zagrania pozostają)OPTIONAL RULES


ZASADY OPCJONALNE


Company vs. Company combat

Normally, non-overt Fallen-wizard companies and Wizard companies may not attack each other. If using this optional rule, a company containing a Fallen-wizard with more than 10 stage points may initiate company vs. company combat with any of his opponent’s companies. Similarly, any of his opponent’s companies may initiate combat with a Fallen-wizard’s own company if that Fallen-wizard has more than 10 stage points.Walka pomiędzy drużynami

Normalnie NIEJAWNE drużyny Upadłego Czarodzieja i druzyny Czarodzieja nie mogą się wzajemnie atakować. Ta opcjonalna zasada pozwala rozpocząć walkę drużynie , w której znajduje się Upadły Czarodziej mający więcej niż 10 punktów STADIUM. Taka drużyna może zostać także zaatakowana.Wizard to Fallen-Wizard conversion

You (as a Wizard player) may include stage resource cards, minion resources, minion characters, and up to two Fallen-wizard character cards in your sideboard. If the roll for a corruption check for your Wizard is equal to his corruption point total or one less, you may choose to become a Fallen-wizard player (if not, your Wizard is eliminated and you lose). If you choose to do so and have the appropriate cards in your sideboard, you must follow this procedure:

- Immediately, replace yourWizard with the corresponding Fallen-wizard from your sideboard. Place yourWizard card in your sideboard.

- Take one playable stage resource permanent-event card giving 3 or fewer stagepoints from your sideboard. Play the card.

- Normal play resumes with all of the Fallen-wizard rules applying to you.
Konwersja z Czarodzieja na Upadłego Czarodzieja

Możesz grając Czarodziejem włożyć do talii REZERW karty zasobów STADIUM, zasobów SŁUG, postacie SŁUG i do 2 Upadłych Czarodziejów. Jeśli rzut w teście DEPRAWACJI da wynik równy lub o jeden mniejszy niż liczba punktów DEPRAWACJI możesz zadecydować, że stajesz się Upadłym Czarodziejem (nie musisz). Jeśli się zdecydujesz i masz odpowiednie karty w REZERWACH zastosuj następującą procedurę:

- Natychmiast zamień kartę Czarodzieja na odpowiadającą mu kartę Upadłego Czarodzieja. Kartę Czarodzieja umieść w talii REZERW.

- Weź jedną zagrywalną kartę zasobu STADIUM dającą 3 lub mniej punktów STADIUM i zagraj ją

- Kontynuuj grę według zasad dla Upadłego Czarodzieja


TOURNAMENT RULES - ZASADY TURNIEJOWE

Starting stage cards

When the Character Draft is used, treat the starting stage cards as if they were characters.Startowe kartry STADIUM

Gdy postacie odkrywamy pojedynczo (standard na turniejach) traktuj kartę STADIUM jak postaćSideboard Size

The sideboard size is increased to:

- 30 cards for the 1-deck game and the 2-deck game.

- 35 cards for the 3-deck game

- 40 cards for the 4-deck gameRozmiar talii REZERW

Rozmiar zostaje zwiększony do:

- 30 kart dla gier 1- i 2-taliowej

- 35 kart dla gry 3-taliowej

- 40 kart dla gry 4-taliowej


Revealing your Wizard

In general opponent format, you must reveal the identity of your Fallen-wizard before the game begins.

Ujawnienie Czarodzieja

W standardowej grze turniejowej musisz ujawnić jakim Upadłym Czarodziejem grasz zanim gra się rozpocznie.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pt lis 21, 2014 19:17 
Offline
Warrior/Ranger/Sage
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr mar 31, 2004 0:01
Posty: 1811
Lokalizacja: Katowice
Niestety, szlag trafił edycję(kolory, pogrubienia, punktowanie) miałem też dziwne problemy z publikacją, postaram się to poprawić w najbliższym czasie. Proszę administratora o usunięcie pustych postów.*po upływie najbliższego czasu*

Mniej więcej poprawiłem, właściwie tylko co jednego zdania mam pewne wątpliwości, pomijając oczywiście takie nieprzetłumaczalne potworki jak "stage resource permanent event". Wnikliwy obserwator może zauważyć, że używam zwrotu "trwające zdarzenie" zamiast "trwałe zdarzenie" brzmi mniej głupio.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL